GEBRUIKSVOORWAARDEN

Als gevolg van voortdurende technische vernieuwingen en wijzigingen van het relevante wettelijke kader, dienen de volgende Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd door ons te worden gewijzigd en/of aangepast. Wij verzoeken de gebruiker daarom deze Gebruiksvoorwaarden voor elk bezoek aan deze website door te nemen en rekening te houden met eventuele wijzigingen en/of aanpassingen.

INLEIDING

Deze website wordt u aangeboden door Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, Duitsland. De op deze website beschikbare informatie over Henkel AG & Co. KGaA (hierna ""Henkel""), gelieerde bedrijven van Henkel en derde partijen is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de informatie. Henkel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten in de inhoud van deze website. Toekomstgerichte uitspraken op deze website zijn naar eer en geweten gedaan. De resultaten die Henkel daadwerkelijk behaalt, kunnen echter sterk afwijken van deze toekomstgerichte uitspraken, omdat ze afhankelijk zijn van een hele reeks factoren van concurrentiële en macro-economische aard, die Henkel in sommige gevallen niet in de hand heeft. Onverminderd eventuele wettelijke verplichtingen om toekomstgerichte uitspraken aan te passen, is Henkel niet van plan om alle toekomstgerichte uitspraken op deze website voortdurend bij te werken.

Door deze site te bezoeken, aanvaardt u zonder beperking of voorbehoud de volgende Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Website die u kunt bekijken of afdrukken

DEZE WEBSITE EN DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE IS NIET BEDOELD OF GOEDGEKEURD VOOR GEBRUIK BINNEN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA OF BURGERS OF INGEZETENEN VAN DE VERENIGDE STATEN. DEZE PERSONEN WORDEN VRIENDELIJK VERZOCHT OM CONTACT OP TE NEMEN MET HUN LOKALE HENKEL-WEBSITE OF WEBSITES VAN AAN ONS GELIEERDE BEDRIJVEN VAN HENKEL.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE

AuteursrechtDe pagina's van onze site (inhoud, structuur) worden beschermd door het auteursrecht. Met name alle reproducties, bewerkingen, vertalingen, opslag en verwerking in andere media, inclusief opslag of verwerking met elektronische middelen, genieten auteursrechtelijke bescherming. Voor elk gebruik, geheel of gedeeltelijk, is de voorafgaande schriftelijke toestemming nodig van Henkel AG & Co. KGaA vereist. Voor elke reproductie van informatie of gegevens, in het bijzonder het gebruik van teksten of delen daarvan of beeldmateriaal (met uitzondering van persfoto's van Henkel) of enige andere exploitatie of verspreiding, is de voorafgaande schriftelijke toestemming van Henkel vereist. De rechten op verspreiding en reproductie berusten bij Henkel.

Henkel persfoto's mogen alleen voor redactionele doeleinden worden gebruikt. Henkel persfoto's die voor redactionele doeleinden worden gereproduceerd en/of elektronisch worden gewijzigd, moeten voorzien zijn van de copyrightvermelding ""© 2019 Henkel AG & Co. KGaA. Alle rechten voorbehouden"". Herdruk is gratis, wij vragen echter om een kopie voor onze bestanden.

© 2019 Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf. Alle rechten voorbehouden.

Handelsmerken

Het Authentic Beauty Concept logo en alle productnamen en/of productopmaak op deze pagina's zijn gedeponeerde handelsmerken van Henkel AG & Co. KGaA, haar dochterondernemingen, filialen of licentiegevers. Elk ongeoorloofd gebruik of misbruik van deze handelsmerken is uitdrukkelijk verboden en vormt een inbreuk op het merkenrecht, het auteursrecht, andere intellectuele eigendomsrechten of het recht inzake oneerlijke concurrentie.

Disclaimer voor websites van derden

a. De pagina's van deze website bevatten links (d.w.z. "hyperlinks") naar andere websites die worden beheerd door derden en waarvan Henkel de inhoud niet kent. Henkel vergemakkelijkt slechts de toegang tot dergelijke websites en is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Onze links naar websites van derden zijn enkel bedoeld om het navigeren voor u te vergemakkelijken. Verklaringen op gelinkte pagina's zijn niet onze eigen verklaringen. Wij distantiëren ons uitdrukkelijk van alle inhoud van alle pagina's van derden waarnaar op de pagina's van onze website wordt verwezen. In het bijzonder aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor schendingen van wettelijke bepalingen of inbreuken op rechten van derden die op dergelijke pagina's voorkomen.

b. Voor websites waarnaar hyperlinks worden voorzien vanaf de website die eigendom is van Henkel, zijn de eigenaars van deze websites als enige verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina's, evenals voor de eventuele verkoop van de producten die daarop worden aangeboden en voor de afhandeling van eventuele bestellingen die hierop betrekking hebben.

Algemene Disclaimer

Elke aansprakelijkheid van Henkel voor schade als gevolg van het gebruik van deze website - ongeacht de juridische oorzaak, inclusief onrechtmatige daad - is beperkt tot schade die is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid. Voor zover er sprake is van een dwingende aansprakelijkheid van Henkel als gevolg van een schending van materiële contractuele verplichtingen, is het totale bedrag van elke schadeclaim beperkt tot de voorzienbare schade. Dit heeft geen invloed op de  aansprakelijkheid van Henkel onder de toepasselijke productaansprakelijkheidswetgeving of onder gegeven garanties. De voornoemde beperkingen van aansprakelijkheid zijn ook niet van toepassing in geval van schade aan het leven, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid van een persoon.

Henkel spant zich tot het uiterste in om Henkel websites virusvrij te houden, maar wij kunnen de afwezigheid van virussen niet garanderen. Daarom raden wij aan dat u zich goed beschermt tegen virussen (bijv. door virusscanners te gebruiken) voordat u documenten en data downloadt.

Henkel garandeert niet dat de diensten die op de Henkel website worden aangeboden vrij zijn van fouten of dat ze niet beschikbaar zijn.

Vooruitzichten en intentieverklaringen

Vooruitziende verklaringen op deze internetsite zijn naar eer en geweten gedaan. De resultaten die Henkel werkelijk behaalt, kunnen echter sterk verschillen van deze toekomstgerichte verklaringen, omdat ze afhankelijk zijn van een hele reeks factoren van concurrentiële en macro-economische aard, die Henkel in sommige gevallen niet in de hand heeft. Zonder afbreuk te doen aan enige wettelijke verplichting om toekomstgerichte verklaringen aan te passen, heeft Henkel niet de intentie om alle toekomstgerichte verklaringen op deze website voortdurend bij te werken. 6. Henkel ProductenDe merken/producten die op deze website worden getoond, zijn voorbeelden van de merken/producten die wereldwijd bij Henkel-bedrijven verkrijgbaar zijn. Henkel garandeert niet dat een getoond merk/product ook beschikbaar is in uw land.

Henkel Producten

De merken/producten die op deze website worden getoond, zijn voorbeelden van de merken/producten die wereldwijd verkrijgbaar zijn bij Henkel-bedrijven. Henkel garandeert niet dat een getoond merk/product ook beschikbaar is in uw land.

DIVERSEN

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van de Bondsrepubliek Duitsland, zonder rekening te houden met het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, waarvan de toepassing op deze Algemene Gebruiksvoorwaarden hierbij uitdrukkelijk wordt uitgesloten. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, ligt de juridische locatie voor alle geschillen met betrekking tot deze website in Düsseldorf, Duitsland. Mocht een bepaling van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden ongeldig zijn of worden, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen."