Skip to Content

SALON FINDER – VERKLARING GEGEVENSBESCHERMING

1. Algemee

Henkel Belgium N.V., hierna Henkel, respecteert de privacy van elke persoon die een bezoek brengt aan onze website. We willen u bij deze informeren over het soort gegevens die verzameld worden door Henkel en hoe ze gebruikt worden. Verder krijgt u ook informatie over de manier waarop u uw rechten als gegevenssubject kunt uitoefenen. 

Wijzigingen aan deze Verklaring betreffende de bescherming van gegevens zullen op deze pagina gepubliceerd worden. Dit laat u toe om op ieder gegeven moment op de hoogte te blijven van het soort van gegevens dat we verzamelen en hoe we deze gegevens gebruiken. 

Deze Verklaring betreffende de bescherming van gegevens geldt niet voor websites die toegankelijk zijn via hyperlinks op websites van Henkel. 

2. Verzamelen, gebruik en verwerking van persoonlijke gegevens

Naam van de verantwoordelijke entiteit: Henkel Belgium N.V.

Adres van de verantwoordelijke entiteit: 1020 Brussel, Esplanade 1, postbus 101

Henkel gebruikt persoonsgegevens voornamelijk om deze website aan te bieden aan de gebruikers. Eventuele verdere verwerking van de gegevens gebeurt enkel op grond van andere wettelijke verplichtingen of toelatingen of indien de betreffende gebruiker aan Henkel toestemming heeft gegeven. Henkel bewaart en verwerkt gegevens speciaal voor de volgende doeleinden:

Wanneer gebruikers de website bezoeken, verzamelt en bewaart Henkel automatisch bepaalde gegevens. Het gaat hierbij om: het IP-adres of apparaat-ID toegekend aan het respectieve eindapparaat dat we nodig hebben voor het versturen van opgevraagde inhoud (in het bijzonder inhoud, teksten, foto’s en productinformatie en gegevensbestanden om te downloaden, enz.), de activiteit van gebruikers in de context van de website, het soort eindapparaat, het type browser dat gebruikt wordt en de datum en tijdstip van gebruik.

Henkel slaat deze informatie gedurende maximaal 7 dagen op met het oog op het opsporen en vervolgen van misbruik. 

Henkel gebruikt deze informatie ook om verbeteringen aan te brengen aan de presentatie, kenmerken en functiemogelijkheden van de dienst, en voor algemeen administratieve taken.

Buiten deze doeleinden gaat Henkel onmiddellijk over tot het verwijderen of anoniem maken van de gebruikte gegevens, inclusief de IP-adressen, zodra ze niet langer noodzakelijk zijn voor de bovenvermelde doeleinden.

De verwerking en het gebruik van gegevens gebeuren op grond van de wettelijke bepalingen die deze activiteiten toelaten omdat (1) de verwerking noodzakelijk is voor het aanbieden van de website; of (2) Henkel een doorslaggevend rechtmatig belang heeft bij het zorgen voor en het versterken van de functionaliteit en foutloze werking van de website, en deze af te stemmen op de behoeften van de gebruikers.

De ontvangers van de verzamelde gegevens kunnen zijn: leden van de interne afdelingen die hiervoor verantwoordelijk zijn, andere gelieerde bedrijven van Henkel, externe dienstverleners (bijv. voor hosting en content management, marketing bureaus, andere derde partijen indien dit noodzakelijk is voor de diensten die zij leveren), autoriteiten bij de uitoefening van hun respectieve taken en bevoegdheden, bijvoorbeeld in geval van een officieel verzoek van hun kant, of indien dit noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van de rechten van Henkel, en huidige of toekomstige kopers van Henkel-bedrijven in geval van een zakelijke transactie, zoals een verkoop, fusie of overname.

3. Verdere verwerking van persoonsgegevens

Henkel mag de volgende gegevens van u verwerken, met als doel het promoten van uw salon op de Authentic Beauty Concept Salon Finder op de website van het desbetreffende land:

 • Salon naam
 • Adres
 • Telefoon nummer
 • E-Mail adres
 • Openingstijden
 • Website URL
 • Link naar het social media profiel van de salon
 • Aangeboden services
 • Link naar boekings platform, indien van toepassing

Henkel slaat de gegevens 12 maanden na uw laatste bestelling of zo lang als nodig op voor het geval er een wettelijke bewaarplicht geldt. 

Henkel kan niet verantwoordelijk geacht worden voor het verstrekken van foutieve gegevens door derden, inclusief uzelf. Daarnaast mag Henkel op ieder moment de gegevens verwijderen van de Salon Finder om welke reden dan ook.

4. Uw rechten als gegevenssubject / Data Protection Officer

U kunt op ieder gegeven moment gebruikmaken van uw recht op toegang tot uw gegevens. Daarnaast beschikt u, op voorwaarde dat aan de betreffende voorwaarden is voldaan, over de volgende rechten:

 • Recht van rectificatie
 • Recht op uitwissing
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht om een klacht in te dienen bij de respectievelijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming
 • Recht op gegevensportabiliteit (vanaf 25 mei 2018)

Recht van bezwaar

Indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor een gerechtvaardigd belang van Henkel, heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Henkel zal stoppen met het verwerken van uw persoonlijke gegevens, tenzij Henkel kan aantonen dat er zwaarwegende redenen zijn voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien het verwerken van uw persoonlijke gegevens nodig is om juridische claims te kunnen indienen, uitoefenen of verdedigen.

Indien u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken met onmiddellijke ingang voor de verdere toekomst.

Neem in dit geval contact op met uw Authentic Beauty Concept-vertegenwoordiger of als u een andere vraag hebt in verband met uw gegevens, kunt u een e-mail of een brief sturen naar onze functionaris voor gegevensbescherming, Dhr. Jan Sturtewagen, Esplanade 1, PO Box 101, 1020 Brussel (E-mail: compliance.benelux@henkel.com).